Kalite Güvence Politikamız

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI

Üniversitemiz kalite güvence politikası;

1. Kalite süreçlerini; kurum misyonu, vizyonu ve temel değerleri ile uyumlu bir şekilde yöneterek sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeyi,

2. Stratejik hedeflere ulaşmada bütüncül bir yaklaşım ile planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme odaklı faaliyetler gerçekleştirmeyi,

3. AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinde kapasiteyi artırarak ve iş birliklerini güçlendirerek katma değer oluşturmayı,

4. Eğitim ve öğretim süreçlerini desteklemek için sahip olduğu olanak ve kaynakları güçlendirmeyi, öğretim elemanlarının yetkinliğini artırmayı ve bu unsurları bir araya getirerek alanında tercih edilen nitelikte bireyler yetiştirmeyi,

5. Toplum ve çevre yararına sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve bu alanda etki yaratmayı,

6. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal rekabet kabiliyetini ve itibarını artırmayı,

7. Paydaşların aktif katılımını, memnuniyetini ve aidiyetini güçlendirmeyi,

8. Kalite odaklı kurum kültürünü yaygınlaştırmayı,

9. Kurumsal kaynakları güçlendirmeyi ve etkin olarak yönetmeyi,

10. Kurumsal akreditasyon ve program akreditasyonu süreçlerini destekleyerek kalite standartlarını yükseltmeyi “Hep Birlikte Daha İleri” sloganı ile kurumsal kalite sisteminin güvence altına alınmasını ve yürütülmesini kapsar.